Aansprakelijkheidsclausule

De deelnemer verklaart bekend te zijn met en akkoord te gaan met het volgende:

Door zich voor deelneming aan de training en/of races te doen inschrijven onderwerpt elke deelnemer zich aan de bepalingen van het Reglement van de Nederlandse Autosport Bond.

Door zijn of haar inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties welke niet in bovenbedoelde reglementen zijn aangewezen. De ondergetekende verklaart dat hij/zij de NAB, de organisatoren en haar medewerkers, alsmede bestuursleden en officials niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade, welke dan ook, die voor hem/haar in verband met deelneming aan de training en/of race mocht ontstaan.

Middels deze aanvrage onderwerpt de aanvrager zich aan het gezag van de NAB statuten , huishoudelijk reglement en overige toepasselijke (wedstrijd) reglementen. De aanvrager onderwerpt zich aan de rechtspraak van de stichting NOSP die exclusief en bij uitsluiting bevoegd is om alle bij de NOSP aangemelde geschillen te beslissen.

Deelnemers die niet met deze clausule akkoord gaan worden niet tot de wedstrijden toegelaten.